Användarvillkor kandidat

Innan du börjar använda Zwyper måste du läsa igenom de Villkor som framgår på den här sidan, så att du vet vad som gäller. Det som står här utgör avtalet mellan dig och Zwyper.

Dessa villkor gäller för dig som är Arbetssökande och använder Zwyper för att leta efter jobb. Använder du Zwyper för att annonsera och rekrytera som en Arbetsgivare gäller istället våra Användarvillkor för företag.

​​

1    DEFINITIONER

​​

1.1    För att undvika upprepningar följer nedan en lista på ord som har särskild betydelse i Villkoren.

 

”Zwyper”

Zwyper, org.nr. 556691-7216.
 

”Zwyper”
Den jobbförmedlingstjänst som tillhandahålls av Zwyper genom Webbplatsen och appen Zwyper.

 

”Appen”

Appen ”Zwyper” som finns tillgänglig för nedladdning till Android och iOS.

 

”vi”, ”vår”, ”oss”    
Zwyper, org.nr. 556691-7216.

”Webbplatsen”

 

”du”, ”din”, ”dig", "ditt"

Du som använder Zwypers tjänster eller mobilappar.


”Användare”, ”Användaren”
Den person som använder Zwypers tjänster eller mobilappar, som arbetssökande eller som företagare.

”Användarkonto”
Det konto som Användaren registrerar i Zwypers mobilappar.

”Arbetssökande”
Den fysiska person som använder Zwyper för att komma i kontakt med Arbetsgivare.

 

”Arbetsgivare”

Den juridiska person som använder Zwyper för att komma i kontakt med Arbetssökande.

 

”Data”
All data som överförs av dig till oss via Zwyper när du använder Zwypers tjänster och mobilappar.


”Villkoren”
Dessa användarvillkor.

​​

2    OM ZWYPER

2.1    Zwyper är en mobilapplikation som genom en unik algoritm matchar befintliga tjänster med arbetssökande  och rekryterande organisationer. Den arbetssökande behöver inte gå in och leta efter intressanta arbeten utan dessa kommer direkt upp i telefonen och du kan som arbetssökande ansöka till jobben genom att trycka på knappen och acceptera att ett rekryterande företag får ditt CV och tar kontakt med dig.

2.2    Zwyper är bara kontaktförmedlande och åtar sig inget ansvar som arbetsgivare eller liknande i förhållande till arbetssökande.


 

3    KONTOSKAPANDE OCH GODKÄNNANDE AV VILLKOREN

3.1    För att kunna använda Zwyper måste du skapa ett konto. Du ansvarar för att informationen du lämnar är riktig, uppdaterad och fullständig. Vid kontoskapande måste du också godkänna Villkoren. Villkoren kan komma att ändras över tid och Zwyper notifierar dig som Användare om alla ändringar. Om du fortsätter att använda applikationen efter du blivit notifierad om ändringarna, betyder detta att du medgett ditt godkännande av villkorsändringarna. Om du ej godkänner villkoren bör du kontakta Zwyper.  4    PRIS

​​

4.1    Användning av Zwyper som arbetssökande är gratis.

​​

 

5    ANVÄNDNING AV ZWYPER
 

5.1    För att kunna använda Zwyper krävs att du tillhandahåller viss information i enlighet med de instruktioner som ges i Zwyper. Avseende personuppgifter har Zwyper en särskild personuppgiftspolicy, se avsnitt 10 (HANTERING AV PERSONUPPGIFTER MED MERA) nedan.

5.2    Om du som Arbetssökande inte har sökt någon tjänst under ett års tid kan ditt konto komma att avslutas. Vi kommer att försöka kontakta dig innan detta sker.

5.3    Du ansvarar för att hålla dina inloggningsuppgifter till Zwyper hemliga och inte dela dem med någon.

​​

 

6    MISSBRUK

​​

6.1    Du får endast använda Zwyper i enlighet med gällande lag och dessa villkor, och får inte använda Zwyper på något sätt som orsakar Zwyper eller någon tredje part skada. Du är ansvarig för din data som du publicerar i Zwyper, och att det inte bryter mot någon tillämplig lag eller förordning.

6.2    Du får inte använda Zwyper för att kommunicera eller publicera information, inklusive data, som kan kränka andras rättigheter, såsom upphovsrätt och varumärken, information som är kränkande, förolämpande eller som annars förtalar någon, information som uppmanar till kriminella handlingar eller annars publicera innehåll som inte är tillåten enligt lag.

6.3    Zwyper har alltid rätt att avsluta och/eller blockera ditt användarkonto. Så kan exempelvis ske om vi anser att du på något sätt missbrukar Zwyper. Missbruk kan exempelvis bestå av brott mot villkoren. Du är skyldig att ersätta Zwyper för eventuella kostnader som missbruket resulterar i.

6.4    Som missbruk avses alltid uppladdande av reklam, uppladdande av olagligt eller kränkande material, försök till reverse engineering, etc.

6.5    Punkten ovan gäller oavsett om du använder Zwyper som arbetssökande eller arbetsgivare. ​

7    ÄNDRINGAR, UPPDATERINGAR OCH BEGRÄNSAD TILLGÅNG

​​

7.1    En app behöver kontinuerlig översyn, service och uppdateringar varför det kan komma att ske tillfälliga avbrott i Zwyper. Zwyper gör sitt bästa för att detta ska orsaka så lite störningar som möjligt för dig.

7.2    Zwyper förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar och uppdateringar av Zwyper. Zwyper förbehåller sig även rätten att ändra, avbryta och/eller avsluta funktioner i Zwyper inklusive – men inte begränsat till – funktionalitet, funktioner och tjänster, oavsett om förvarning om detta sker eller inte. All ny funktionalitet, nya funktioner och/eller nya tjänster som lanseras i Zwyper omfattas av Villkoren.

7.3    Zwyper förbehåller sig rätten att när som helst, med eller utan förvarning, vidta åtgärder som påverkar din tillgång till Zwyper om detta är nödvändigt med hänsyn till bland annat tekniska, underhålls- eller säkerhetsmässiga skäl. 

7.4    Zwypers utövande av ovanstående rättigheter ger dig inte rätt att kräva någon ersättning.8    IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

​​

8.1    Zwyper äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter hänförliga till Zwyper, inkluderat, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, varumärken, firma, mönster, programvara, källkod, databaser, affärsplaner, design och know-how, oavsett om rättigheterna är registrerade eller inte. All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skriftliga, elektroniska eller icke-elektroniska, beskrivningar av hur Zwyper är upprättad och används, anses vara en del av Zwyper och är därmed föremål för samma restriktioner. Inget i villkoren ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till dig.

​8.2    Du är fortsatt ägare av all data som ägs av dig och som överförs till Zwyper genom Zwyper. Zwyper gör inte anspråk på immateriella rättigheter, eller äganderätt av något slag, till sådan data. Du ger dock Zwyper tillåtelse att använda sådan data på sätt som är förenliga med dessa villkor och syftet med Zwyper samt i syfte att utveckla Zwyper.

​​

9    SUPPORT, KOMMUNIKATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

9.1    Du accepterar att all kommunikation mellan Zwyper och dig relaterat till Zwyper får ske elektroniskt, exempelvis genom e-post, eller via Zwyper. Exempel på meddelanden är information om driftstörningar, nya versioner, övrig information om Zwyper samt support.

9.2    Du kan även skicka brev till:

Zwyper

Mönstringsvägen 17

184 33 Åkersberga

​​​

10    HANTERING AV PERSONUPPGIFTER MED MERA

10.1    Zwyper AB hanterar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) (”PUL”) eller, efter den 25 maj 2018, EU:s dataskyddsförordning GDPR (2016/679), samt vid var tid gällande personuppgiftspolicy för användande av Zwyper (”Personuppgiftspolicy”). För mer information om vår hantering av personuppgifter, vänligen läs vår Personuppgiftspolicy.

​​

​​

11    ANSVARSBEGRÄNSNING

11.1    Zwyper syftar till att matcha arbetssökande med arbetsgivare. Vi lämnar dock ingen garanti för att någon matchning i ett givet fall kan ske, att arbetssökanden får någon tjänst, att arbetssökanden är lämplig för tjänsten eller någon annan liknande garanti. Zwyper lämnar inte heller någon garanti avseende eventuella tredjepartsleverantörer som hjälper till att tillhandahålla Zwyper.

11.2    Zwyper levereras i befintligt skick och Zwyper ger inte någon garanti avseende funktion eller lämplighet om inte annat särskilt utfästs.

11.3    Zwyper är under inga omständigheter skyldigt att tillhandahålla Zwyper till dig.


 

12    TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

12.1    På Villkoren ska svensk rätt tillämpas såvida tvingande lag inte föreskriver annorlunda.

12.2    Eventuell tvist som uppstår med anledning av Villkoren eller i övrigt med anledning av ditt användande av Zwyper, och som inte kan lösas genom förhandling mellan dig och Zwyper, ska avgöras i allmän domstol med tillämpning av rättegångsbalkens regler.

 

Uppdaterad 2020-10-01